ספריית חב"ד ליובאוויטש

שכז

חכמים נבדלים

בטבע החכמים האמיתים שאינם מגלים דבר חכמתם ויותר אצלם בשתיקה והעדר הגילוי . . ולפעמים הרי באפשר שיסתירו עד שהוא כאלו אינם יודעים דבר חכ' כלל (וכמו הבעש"ט כו')115, שזהו ג"כ דרך הפלא ופלא116.


-----  הערות  -----

115) ראה ספר המאמרים תרפ"א ע' קעז ואילך בשוה"ג: . . . שהחכמים נבדלים, החכ' רק לעצמו, מדות לזולתו, ובלא הזולת תוכל להתבטל, והחכ' רק לעצמו, והעיקר התבודדות, האריז"ל, הבעש"ט ז"ל, רבינו הזקן, עצמיים, בחי' ראשים כו'.

116) ספר המאמרים תרפ"ד ע' טז.