ספריית חב"ד ליובאוויטש

לג

ואתחנן ד, ז: כי מי גו' כה' אלקינו בכל קראנו אליו (אליו ולא למדותיו (ספרי הובא בפרדס שער לב (שער הכוונות) פ"ב)).

בשם הבעש"ט נ"ע דאין ר"ל שהשמות הן הכלים עצמן דהא הכלים הם המדות והשם קאי להבורא עצמו שהוא עצמו כביכול נק' א-ל וכמאמר אליו ולא למדותיו אלא מ"ש שהשמות הן בהכלים פי' שהם החיות וההארה מאור א"ס המלובש בהכלי ומחי' את הכלי כי הכלים יש בהן חיות מאוא"ס מלבד האור המלובש בהם, וזהו ענין שאר השמות שאינן נמחקין, אמנם שם הוי' הוא המשכת האור בהכלי שמחבר וממשיך האור בהכלי104.


-----  הערות  -----

104) לקו"ת בהר מג, ב.