ספריית חב"ד ליובאוויטש

שלז

דער בעש"ט און דער מגיד זיינען אין דער בחי' פון כתר, אין כתר איז פאַראַן עתיק און אריך; דער בעש"ט איז בחי' עתיק און דער מגיד בחי' אריך134.


-----  הערות  -----

134) ספר השיחות תש"ה ע' 60. וממשיך שם: הוד כ"ק רבינו הזקן – חכ'*, הוד כ"ק אדמו"ר הרה"ק האמצעי – בינה, הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק צ"צ – דעת. דאָס האָב איך געהערט ברבים. ביחידות האָב איך געהערט ביז נצח והוד און ווייטער. – זאָגט אַ ניגון. ובספר השיחות תש"ב ע' 19: מורנו הבעש"ט והרב המגיד זיינען כתר דחסידות, עתיק ואריך. הוד כ"ק רבינו הזקן חכמה, הוד כ"ק אדמו"ר האמצעי בינה, הוד כ"ק אדמו"ר הרה"ק צמח צדק דעת. ביי דעם טאַטן – סיים הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק – האָט דער עצמי'דיקער חב"ד מאיר געווען אין אַלע עשר כחות, חב"ד חג"ת נהי"מ. וראה אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ט ע' תטז: מורנו הבעש"ט כתר דחסידות, המלאך עתיק, הרב המגיד ממעזריטש אריך, רבינו הזקן חכמה דתורת החסידות, רבינו האמצעי בינה, הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק צמח צדק דעת, ובהם ועל ידם התיסדה תורת ועבודת החסידות, והוד כ"ק בניהם אדמור"י חב"ד המשיכו אור החב"ד להאיר דרכי החסידי חב"ד לדורותיהם בפנס אור בהיר.

וראה ספר השיחות תרצ"ו ע' 141. תרצ"ז ע' 215. תרצ"ט ע' 322.

-----שולי הגליון-----

*) ראה לעיל סימן שלו בהערה.