ספריית חב"ד ליובאוויטש

שלח

למעלה מזמן ומקום

ומזה יובן המעשה דבעש"ט ז"ל שהגיד לאדם א' שבא לשאול על בנו שהי' מרחוק ממנו מאות פרסאות ואמר שראה אותו ממש איך הוא עומד כעת בברעסלע והיינו ע"י שקראו לפניו בזוהר ונפתח ונתגלה האור הגנוז שם שרואים בו מסוף העולם ועד סופו135.


-----  הערות  -----

135) מאמרי אדמו"ר הזקן כתובים ח"א ס"ע רד ואילך. אוה"ת שבועות ס"ע רכא. וראה שיחת כ"א אלול תשל"ד. ש"פ בראשית תשל"ה.