ספריית חב"ד ליובאוויטש

שלט

וכידוע סיפור הבעש"ט ששאלוהו בענין טבעי הקשור עם שוורים, פתח הבעש"ט ספר הזוהר וענה היכן נמצאים השוורים, ושאלוהו ע"ז מהו קשר הענינים, וע"ז ענה שאור שנברא ביום הראשון אדם מביט בו מסוף העולם ועד סופו136, ולאח"ז גנזו לצדיקים137 . . והיכן גנזו, בתורה138 גנזו139.


-----  הערות  -----

136) חגיגה יב, א.

137) ראה זח"א מה, ב. מו, א.

138) ראה זוהר חדש פה, א ואילך (וראה תנחומא נח ג). כתר שם טוב סימן פד. ועוד.

139) ד"ה זה היום כ"ט אלול תשל"ג (ספר המאמרים תשל"ג ע' 484). וראה שיחות שבהערה 135.