ספריית חב"ד ליובאוויטש

שמ

ועד"ז הוא בזמן ומקום כשמאיר בהם הארה מבחי' שלמעלה מזמן ומקום אז הזמן ומקום בטלים כו' (וכידוע בהבעש"ט ז"ל אשר הזמן ומקום לא הי' מגביל ומעלים לפניו כלל וראה בהוה מה שיהי' במשך זמן וכן ראה מה שבריחוק מקום ממנו בראיית הדבר ממש כו', ואפשר י"ל מה שא' שמואל לשאול אנכי הרואה140 (דהנביא נק' רואה לפנים כו' ומה שנענש זהו על שאמר אנכי ולא אני כו') שהנביא רואה בעיניו ממש את הדבר ואין המקום מעלים לפניו וראה את האתונות כו', והיינו מצד גילוי בחי' למעלה מזמן ומקום בזמן ומקום כו', ובמדרי' זאת הי' הבעש"ט ז"ל141.


-----  הערות  -----

140) שמואל-א ט, יט.

141) המשך תרס"ו ס"ע רכז.