ספריית חב"ד ליובאוויטש

שמא

והבעש"ט ז"ל לא הי' המקום מסתיר אצלו כלל ומה שרחוק במקום ראה בראי' ממש (ולא בנבואה כו') וצ"ל שהוא זיכך ותיקן המקום עד שהי' בטל ממש ולא הסתיר כלל מפני שלא הי' בבחי' יש כלל (כל' סש"ב הנ"ל) וכמו מקום ארון אינו מן המדה142 שעם היותו בבחי' מקום הי' בטל בתכלית לגבי למעלה מן המקום כו', שהי' המקום בעצם מקום קדוש לית143 דין אתר הדיוט144.


-----  הערות  -----

142) יומא כא, א.

143) תרגום אונקלוס ויצא כח, יז.

144) ספר המאמרים תרס"ג ח"א ע' נח.