ספריית חב"ד ליובאוויטש

שמב

נמצא בחי' א' דבי"ע כולל חלקים רבוא רבבות דעולם השפל ולכן בסקירה א' יוכללו עשרה או ט"ו שנים ומזה מובן המעשה דבעש"ט שצפה והשיג בר"ה מה שהי' אח"כ כידוע המעשה של גיסו ר' גרשון קוטעבר עם החכם באה"ק שכתב לו הבעש"ט כל המעשה טרם שהיתה בפועל והגם שלא היתה עלית נשמתו בכלל הקדום דא"ק הנ"ל אלא בהיכלות דיצירה מ"מ הרי גם שם יוכל להיות נכללים ט"ו שנים בסקירה אחת כנ"ל145.


-----  הערות  -----

145) דרך מצותיך נט, א. וממשיך שם: ולכן הנה בר"ה שנמשך בו חלק החיות על כל השנה שלכן נק' ראש כשם שהראש כולל חיות כל הגוף הנה כולל ג"כ כל הזמן בסקירה א' וכן עד"ז בר"ח לגבי כל החודש. ומועתק בזה הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע (בסו"ס דרך מצותיך ע' 404. ובהוצאת תנש"א ושלאח"ז – רח, א) אודות סיפור הנ"ל:

מ"ש הבעש"ט לגיסו ר"ג קוטעוור: ראיתי שדנו אותך בהיכל אחד ורצו לדין אותך למיתה ח"ו מפני שהעזת פניך נגד הרב אב"ד, ורציתי לילך להיכל לטעון עבורך וסגרו ההיכל בעדי ולא יכולתי לכנוס שם. ואמרתי רבש"ע הוא עשה לקנאתך. ויצא קול הניחו לו כי קנא קנאת ד' צבאות. ועכ"ז פסקו לך שתהי' סומא חדש אחד וסומא חשוב כמת. ובכן מהיום והלאה לא תהי' קשה כ"כ. ישראל בעש"ט.

והשיב ר"ג להבעש"ט איני יודע מה אדון בך כי המעשה אמת, אבל אתפלא כי ראית שדנו אותי קודם המעשה כפי היום אשר נרשם על מכתבך.

ובדרוש אתה הראית [ביאורי הזוהר להצ"צ ח"א ע' רנח]: ומזה יובן המעשה דהבעש"ט ז"ל במכתבו לר"ג קוטעבער איך שראה עליו קטרוג על שנידה חכם א' שלא כדין. וכתב לו ר"ג יפה דברת אך שלא בזמנו דברת, כי המעשה הי' אחר שנכתב האגרת כו'. והשיב לו שאין אתה יודע איך רואים למעלה. דאף שבודאי בעליית הנשמה שלו לא הגיע לעלי' בכלל הקדום דא"ק הכולל כל ההשתלשלות, כי גם באצילות נאמר כי לא יראני האדם וחי וגם הנבואה ממש הוא ע"י התלבשות גמור דאצילות בבריאה או ביצירה כו', אלא עליות שלו הי' ביצירה וכמ"ש בשע"ק להרח"ו בד' שנכנסו לפרדס היינו בהיכלות דיצירה, אך גם ביצירה יוכלל הכלל עשרה או טו שנים שלנו בבת אחת [גנזי נסתרות ח"א ע' מב].

וראה אוה"ת תולדות קע, א: "ובזה מובן מ"ש הבעש"ט ז"ל לגיסו ר"ג מקיטעב שבמשנה זו שלמד מבואר ב' מעשיות שאירעו אח"כ כו'". הובא בשיחת ש"פ בהר-בחוקותי תשי"ג ס"ט (תורת מנחם – התוועדויות ח"ח ע' 174 ואילך).

וראה גם מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ה ח"א ע' שכא. ע' של. סה"מ תרס"ח ע' קפד. המשך תער"ב ח"ג ע' א'שמו. לקוטי שיחות חלק א ע' 50. חלק ב ע' 444.