ספריית חב"ד ליובאוויטש

שמג

"מחשבות זרות" שלו

וכידוע בשם הבעש"ט ז"ל שאמר דמח"ז שלו בתפילה וכל היום פוגמי' יותר מכל העוונות משום דצ"ג הנופלי' מעט ממדריגתם יותר קשה מפגם הרשעים בעוונות בפו"מ146.


-----  הערות  -----

146) מאמרי אדמו"ר האמצעי במדבר ח"ד ע' א'תקצה. וראה מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ב ח"א ע' רלה: פגם המחשבה דנשמות הצדיקים דברי' גדולה מפגם העשי' ברע גמור דנפש דעשי' כו' (וכמאמר הבעש"ט והמגיד ז"ל כו'). וראה עד"ז בשם הרב המגיד – לקו"ת בלק עד, ב. מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ב ח"ב ע' תצח.