ספריית חב"ד ליובאוויטש

שמו

נוני ימא

יש ב' מיני צדיקים הא' אותן שהם בסתר שעבודתם ברוחניות, פי' בכוונת הלב לייחד יחודים עליונים ובבחינת עליות, וכגון רבי שמעון בן יוחאי כשהי' במערה . . וכן האריז"ל הי' ג"כ בבחי' זו . . [וכן הבעל שם טוב]157.


-----  הערות  -----

157) לקוטי תורה שמיני יח, א ובהגהת כ"ק אדמו"ר הצ"צ – הובא בהגהות כ"ק אדמו"ר מהורש"ב בהוספות ללקו"ת שם יח, ב. וראה גם ד"ה שלח לך תשי"א (ספר המאמרים תשי"א ע' 75. תורת מנחם – התוועדויות ח"ג ע' 165).