ספריית חב"ד ליובאוויטש

שמז

יש בכל דור ודור כת הצדיקים הללו שנק' בני עלי' מבחי' עלמא דאתכסייא ונק' נוני ימא (כמו האריז"ל וחביריו בדורו והבעש"ט ז"ל וחביריו בדורו וכך בכל דור ודור)158.


-----  הערות  -----

158) מאמרי אדמו"ר הזקן על מארז"ל ע' קמה.