ספריית חב"ד ליובאוויטש

שמט

בגלל עבודתו – לקרב את כולם [ועד שהי' מקרב גם אינם יהודים ופחותי הערך שבהם, וכידוע שהראה קירוב ואהבה לגזלנים, ויתירה מזו: שאהבתו היתה גם לחי וצומח], זכה להמשיך גילוי אלקות גם בחי [כידוע הסיפור שבעת תפלתו הרי העיזים שראו אותו נעמדו על רגליהם – שזהו גילוי בסוג החי], ובצומח, ואפילו גם בדומם [כידוע160 שהציצית של הבעש"ט התנועעו מעצמם161 – שזהו גילוי בסוג הדומם]162.


-----  הערות  -----

160) ראה דברי שלום פ' תבוא.

161) ראה מאמר ד"ה כי תבוא תשד"מ: וכנודע סיפור החסידים, שאצל הבעש"ט נ"ע היו הציצית שבטליתו מתנועעות. דהחידוש שבזה הוא, דהגם שכל ישראל ע"י שלובשים ציצית מקיימים את המצוה, שעי"ז ממשיכים בה חיות וכו', הנה אצל הבעש"ט נ"ע הי' זה נראה בגלוי בהציצית, שהציצית הגשמיים התנועעו.

162) שיחת יום ב' דחג הסוכות תשכ"ג.