ספריית חב"ד ליובאוויטש

לה

ומזה הטעם אמר קדוש ה' הרישב"ש נ"ע אשר בלמוד ספרי הקבלה יש להזהר שלא ידמה הדברים כפשטותן, שהע"ס נקרא א-ל או אלו-ה כו' וגם שלא יומשך אחר שאר כינוים גשמיים הנז' שם עד"מ107.


-----  הערות  -----

107) לקו"ת הוספות לויקרא נא, ג [לאחר שמבאר בארוכה שהכוונה בהשמות הוא להבורא ממש]. וכ"ה

בסהמ"צ להצ"צ (קטו, ב): ומזה הטעם ציוה הבעש"ט שלא ללמוד ס' הקבלה כי מי שאינו יודע להפשיט הדברים מגשמיותן מתגשם מאד ע"י לימוד זה כשנותן ציור בעניות דעתו לאלקותו ית' לפי מדות פרטיים. ועד"ז הובא בשם הבעש"ט במאמרי אדמו"ר הזקן ענינים ע' שיח. אוה"ת ויקרא ע' תרצט.

וראה גם (לענין "אליו ולא למדותיו", "לכוון בשם") סידור שער הק"ש ד"ה איתא בספרי. אמרי בינה פתח השער פט"ז ואילך (אבל לא הובא שם הנ"ל בשם הבעש"ט).