ספריית חב"ד ליובאוויטש

שנב

קין

יש סימנים להכיר אותם שמסט' דקין או מסט' דהבל כמ"ש בספר הכוונות166 כאשר באה"ר מעוטף בטלית מימין לשמאל ומשמאל לימין הוא מבחי' הבל וכאשר דרכו וטבעו להקפיל ב' צדדי טליתו על ב' כתיפיו הוא בחי' קין כו' (והבעש"ט הי' דרכו לקפל טליתו על כתפו ואפשר הי' מבחי' קין)167.


-----  הערות  -----

166) ראה פרי עץ חיים שער הק"ש פ"ג. מ"ח מס' תפלת הבריאה פ"ג מ"ג ומ"ד.

167) מאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים ע' מח. ועד"ז במאמרי אדמו"ר הזקן תקע"א ע' קכא.