ספריית חב"ד ליובאוויטש

שנג

רוממותו כמלך

רבינו הזקן אמר פעם: ווען דער רבי האָט געוואָלט מצייר זיין די רוממות פון זיידן (הבעש"ט), אמר: כי רוממות מלך אדיר, הוא כלא נגד די רוממות פון דעם רבי'ן. און אַז ער האָט גערעדט וועגן דעם ביטול פון בעש"ט, אמר: כי איש עני מדוכא השפל ונבזה ביותר בעיני עצמו אינו בערך לגבי הביטול של הבעש"ט. וכשסיפר זה רבינו הזקן אמר: הערט אידן וואָס דער רבי האָט געזאָגט: דאָס איז דער ענין אוא"ס למעלה מעלה עד אין קץ ולמטה מטה עד אין תכלית168. און האָט זיך פאַרקייקלט אין דביקות זמן מרובה169.


-----  הערות  -----

168) ראה תיקוני זוהר תיקון יט (מ, ב). שם סוף תיקון נז. זוהר חדש יתרו לד, סע"ג. ספר הערכים-חב"ד ח"ד ערך אוא"ס (ד) ע' שסה ואילך. וש"נ.

169) ספר השיחות תרצ"ו ע' 134.