ספריית חב"ד ליובאוויטש

שנד

משה דוד און דער בעש"ט זיינען געווען יעדערער א נשיא ומלך . . דעריבער געפינט מען ביי זיי (נוסף אויף עשירות אין גשמיות170 – אויך) ממשלה ושליטה אויף טבע – ביי זיי איז געווען אַ הנהגה שלמעלה מן הטבע171.

**********


-----  הערות  -----

170) משה – נדרים לח, א. דוד – ראה דברי הימים-א כט, ב ואילך (ועיין רמב"ם הל' מלכים פ"ג ה"ד ובכס"מ שם). הבעש"ט – כמפורסם בסיפורי הבעש"ט.

171) לקוטי שיחות חלק יח ע' 37.