ספריית חב"ד ליובאוויטש

שנה

פעולתו אשר עבד בה

אבות

וענין גילוי הבעש"ט והה"מ היו הכנה לגילוי עצם פנימיות התורה שנתגלה על ידי רבינו הזקן – בדוגמת עבודת האבות (ריחות172) שהיו הכנה לגילוי העצמות דמתן תורה173.


-----  הערות  -----

172) שהש"ר פ"א, א (ג). ראה סה"מ תרע"ח ע' קסד ואילך. ועוד.

173) ספר השיחות תרפ"ח ע' 18 ואילך – הועתק בלקוטי שיחות ח"ד ע' 1139 וחט"ז ע' 56.