ספריית חב"ד ליובאוויטש

שנט

מורנו הבעש"ט האָט מגלה געווען אַ ענין עצמי אין דער מצוה פון אהבת ישראל. אַז דער אופן הקיום דמצות אהבת ישראל איז ווי דער אופן הקיום פון מצות אהבת התורה און ווי דער אופן הקיום פון מצות אהבת השי"ת.

דער ענין עצמי, וואָס מורנו הבעש"ט האָט מגלה געווען אין די שלש אהבות, אהבת ה' אהבת התורה ואהבת ישראל איז, דאָס אַזוי ווי אהבת השם איז מצד העצם, העכער פון הבנה והשגה, נאָר אהבת העצמות, אַזוי איז אויך אהבת התורה ניט מצד השגת עניני התורה נאָר ווייל עס איז תורת ה', און אַזוי איז אויך אהבת ישראל ניט מצד המעלה הפּרטית פון שכל, השגה ומדות טובות, נאָר ווייל ער איז אַ ישראל180.


-----  הערות  -----

180) ספר השיחות תש"א ע' 92.