ספריית חב"ד ליובאוויטש

שס

ביז דעם בעש"ט איז געווען אהבת ישראל מצד התורה, דאָס הייסט מען האָט ליב געהאַט אַ אידן אַ בן תורה.

דער בעש"ט האָט מחדש געווען אהבת ישראל, ליב האָבן אַ איד ווייל ער איז אַ איד, אהבת ישראל מצד הנשמה181.


-----  הערות  -----

181) ספר השיחות תש"ה ע' 117 ואילך. וממשיך שם: הוד כ"ק רבינו הזקן האָט מחדש געווען אהבת ישראל – אהבת הצדיקים, וואָס דאָס איז שייך ביי יעדן פּשוט'ן אידן. וראה גם לקוטי דיבורים ח"ג תקיא, סע"ב ואילך. ספר השיחות תש"ט ע' 300. וראה לעיל סימן קלה. קלט.