ספריית חב"ד ליובאוויטש

שסא

מורנו הבעש"ט האָט זוכה געווען צו מגלה זיין דעם דרך עבודה אין אהבת ישראל, האָלט האָבן אַ אידן ווייל ער איז אַ איד182.


-----  הערות  -----

182) מכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ – ספר המאמרים קונטרסים ח"ג ע' כז. אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ט ע' רטז. ושם לפנ"ז:

באוצר השיחות אשר חנני השי"ת ישנה רשימה מדבורי קדש אשר הואיל הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק לאמר באחת הסעודות בשמחת הבר מצוה שלי, ותוכנה:

משה רבינו האָט זוכה געווען אַז על ידו האָט ה' אלקינו געגעבן אידן תורה ומצות. [ההמשך בפנים. וממשיך שם:] מורנו רבינו הזקן האָט אויסגעברייטערט דעם אהבת ישראל, האָט געלייגט זיינע כחות עצמיים אַריינצוטראָגן דעם אור החסידות און דרכי העבודה אין סתם אידן, וואָס דורך עבודתו הקדושה האָט ער מחי' געווען דעם כלל ישראל מיט דעם אור העבודה בדרכי החסידות.

הוד כ"ק אבותינו רבותינו הקדושים לדורותיהם, בניהם ובני בניהם האָבן, בחסדי א-ל עליון ובברכתם, מעמיד געווען דורות ודורי דורות בעלי מסירת נפש על דרכי לימוד ועבודת החסידות.