ספריית חב"ד ליובאוויטש

שסה

אנשים פשוטים

מורנו הבעש"ט האָט מגלה געווען אַז אפילו די פּשוטים פון בני יעקב וואָס אויף זיי שטייט188 לא כליתם, לא מיבעי די בעלי צורה ווי דער רשב"י נאָר אפילו די אנשים פּשוטים זיינען אויך בני אלקים189.


-----  הערות  -----

188) מלאכי ג, ו.

189) ספר השיחות תש"ד ע' 118.