ספריית חב"ד ליובאוויטש

שסו

דער בעש"ט האָט געוויזן אַז אַ בן תורה דאַרף זיך שעמען פאַר די גרייזיקע אידן, אָט די אידן וואָס זאָגן עברי מיט גרייזן איז אָבער זייערע פּשיטות און תמימות באין ערוך העכער פון אַ בן תורה190.


-----  הערות  -----

190) ספר השיחות תש"ב ע' 8.