ספריית חב"ד ליובאוויטש

לז

ואתחנן ו, ה: ואהבת את הוי' אלקיך.

ואמר הבעש"ט תורה ע"פ ואהבת את הוי' אלקיך, ואהבת בגימטריא ב' פעמים אור109, אור בגימט' רז110 זר, עבודת הצדיקים לגלות את הרז שישנו גם בזר ואז נעשה אור, ע"י ואהבת הוא ב' פעמים אור, אור ישר ואור חוזר111, אור במספר קטן ט' ב"פ אור הוא ב"פ ט' עולה י"ח, בעוד י"ח ימים אזכה לאור חוזר כמ"ש112 והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה, ורוח אייתי רוח ואמשיך רוח113 באור חדש יאיר עד כי יבוא מלך המשיח114.


-----  הערות  -----

109) פע"ח שער הק"ש פכ"ג. תניא ספמ"ג.

110) תקו"ז תי"ט (לט, ב). זח"ג כח, ב ברע"מ. וראה לקוטי שיחות ח"י ע' 8. חכ"ה ע' 7.

111) ראה תו"ח תולדות קמב, ד. קמט, ג. ועוד.

112) קהלת יב, ז.

113) ראה זח"ב קסב, ב. וראה תו"א מקץ מב, ג. אוה"ת חנוכה רפו, א. אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ חלק ד ע' ע (הועתק ב"היום יום" כ אדר שני).

114) ראה ספר המאמרים תרצ"ט ע' 8. ספר המאמרים תש"א ע' 116 ובהערות שם. תש"ט ע' 40. לקו"א להרב המגיד הוספות סימן יב.