ספריית חב"ד ליובאוויטש

שעא

גילה פנימיות התורה

חשף ה' את זרוע קדשו ויאר לנו על ידי מורנו הבעש"ט ותלמידיו הקדושים כ"ק אבותינו רבותינו הקדושים זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע את תורת החסידות המחברת הסתים והגליא בביאורים שונים, ובמדה ידועה מגלה את התוך והפנימיות דתורה ומצות, ומעוררת רגש אלקי בלב ישראל החי197.


-----  הערות  -----

197) קונטרס תורת החסידות ע' 5. אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ד ע' שיג.