ספריית חב"ד ליובאוויטש

שעג

הסיר ההסתר דהעולם

דער בעש"ט האָט געמאַכט לעכער אין דעם הסתר והעלם פון דער וועלט, דער אַלטער רבי מיט חסידות חב"ד האָט אַריינגעבראַכט אור אין די לעכער199.


-----  הערות  -----

199) ספר השיחות תש"ב ע' 7.