ספריית חב"ד ליובאוויטש

שעד

העמיד הסולם לעלות למעלה

מורנו הבעש"ט האָט אַוועקגעשטעלט דעם סולם און הוד כ"ק רבינו הזקן האָט געגעבן די כחות אויף אַרויפצוגיין אויפ'ן סולם, אַז יעדער איד זאָל קענען צוקומען למעלה200.


-----  הערות  -----

200) ספר השיחות תש"ה ע' 120. וראה שיחת ח"י אלול ה'שי"ת (תורת מנחם – התוועדויות ח"א ע' 190).