ספריית חב"ד ליובאוויטש

שעה

הציב יסוד מוסד בכל עניני העולם

דער בעש"ט האָט אויפגעטאָן ניט נאָר באַ די תלמידים און חסידים, נאָר ער האָט געלייגט אַ יסוד מוסד אין אַלע ענינים פון וועלט. ער האָט געוויזן די תלמידים ווי איינער אַ רב עסט שבת פלייש לשם שבת און ער אַליין זעט אויס בשעת מעשה ווי אַ אָקס201, וויילע ער האָט געגעסן בשר שור. מיט דעם האָט ער געוויזן אַז וואו דער רצון פון אַ מענטשן איז דאָרטן איז ער אינגאַנצן202.


-----  הערות  -----

201) ראה לעיל בהערה לסימן מח. וש"נ.

202) ספר השיחות תש"ב ע' 7. וראה גם ספר השיחות תורת שלום ע' 258.