ספריית חב"ד ליובאוויטש

שעח

התגלותו

התגלות הבעש"ט נ"ע הי' שיהי' התגלות פנימיות התורה, והי' ההתגלו' שלא בבחי' התלבשות (וידוע דהמגיד נ"ע בעת אמירת דא"ח הי' אומר שמעו סודות התורה), ולא הי' העולם יכול לקבל. והי' עבודה נעלית וגבוה מאד אבל אין זה עדיין התגלות עצם פנימיות התורה. ובא ע"י רבינו נ"ע205 בהתלבשות בהשגה ובזה נמשך בחי' העצם כו'206.


-----  הערות  -----

205) אדמו"ר הזקן.

206) רשימת כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע י"ט כסלו עטר"ת (ספר המאמרים עטר"ת ע' תרעג). הובא ונתבאר בד"ה פדה בשלום תרפ"ה (ספר המאמרים תרפ"ה ע' עט). שיחת י"ט כסלו תשי"ב (תורת מנחם – התוועדויות ח"ד ע' 195 ואילך). ובספר המאמרים תרס"ט ס"ע רנב: ואמיתית הכוונה של הבעש"ט נשלם ע"י רבינו ז"ל. וראה לקוטי שיחות ח"ד ע' 1138 ואילך. ח"ט ע' 158 ואילך. חט"ו ע' 286. חט"ז ע' 56. חל"ה ע' 105 ואילך. קונטרס ענינה של תורת החסידות ס"ו ואילך.