ספריית חב"ד ליובאוויטש

לח

שמעתי פּא"פּ מאדמו"ר נ"ע בזה"ל כך קבלתי מהה"מ דמעזריטש115 וכך קבל הוא ז"ל מהבעש"ט שמצות ואהבת היא לתקוע מחשבתו ודעתו (ובל"א אמר בזה"ל מע זאָל זיך אַריין טאָן) בדברים המעוררים את האהבה ומה שיבא מזה אין זה מעיקר המצוה116.


-----  הערות  -----

115) ראה ספר המאמרים תרצ"ט ע' 8. ספר המאמרים תש"א ע' 116 ובהערות שם. תש"ט ע' 40. לקו"א להרב המגיד הוספות סימן יב.

116) שני המאורות (למהרי"א הלוי עפּשטיין מהאָמיל תלמיד רבינו הזקן) ח"ב ס"ב. הועתק בהערות כ"ק אדמו"ר זי"ע בספר המאמרים תש"א שם.