ספריית חב"ד ליובאוויטש

שפב

דער בעל שם טוב האָט מגלה געווען, אַז יעדער איד האָט בכח אויפצוטאָן גדולות אין דעם אויספירן די כוונת הבורא ב"ה אין דער בריאה211.


-----  הערות  -----

211) לקוטי דיבורים ח"ג תכז, א. ספר השיחות תש"ג ע' 79. וממשיך שם: און דער רבי – רבינו הזקן – און די רביים האָבן מגלה געווען מיט וואָס יעדער קען אַרויסברענגען דעם כח אויף אויפצוטאָן אין דער בריאה די כוונת הבורא ב"ה.