ספריית חב"ד ליובאוויטש

שפה

ספרי רפואות לכל המחלות

גם מלפנים היו חולים אבל לא ידעו שהם חולים, ובא מורנו הבעש"ט הרב המגיד ממעזריטש וכ"ק אדמו"ר הזקן ואחריהם הוד כ"ק אבותינו רבותינו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ויגלו את המחלות ויכתבו ספרי רפואות לכל התחלואים216.


-----  הערות  -----

216) אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ד ע' רכג.