ספריית חב"ד ליובאוויטש

שצ

שליח השם

מורנו הבעש"ט האָט אַליין, און אויך דורך זיינע תלמידים און תלמידי תלמידים רבותינו הקדושים, איינגעקריצט אין בני ובנות ישראל, אַז אַ איד פאָרט ניט אַוועק. אַ איד פאָרט, און יעדער איד איז אַ שליח פון עצמות, פון פּשיטות עצמות א"ס ב"ה221.


-----  הערות  -----

221) לקוטי דיבורים ח"ג תצג, א. ספר השיחות תש"ז ע' 138.