ספריית חב"ד ליובאוויטש

שצב

שמחה וכובד ראש

די טרערן וואָס דער בעש"ט האָט צוגענומען ביי אידן, דאָס איז נאָר וועגן גשמיות בבני, חיי ומזונא, אָבער אין דער עבודה רוחנית וואָס אין תורה ותפלה בעדאַרף זיין כובד ראש223.

**********


-----  הערות  -----

223) ספר השיחות שם ע' 133.