ספריית חב"ד ליובאוויטש

שצג

שיטתו ותורתו

שיטתו

שיטת הבעש"ט:

א) הבנת התורה. התורה כולה שמותיו של הקב"ה224. וכשם שענין השם הוא רק ידיעה ולא השגה מוחלטת, הנה כן התורה, גם ההלכות המבוארות לפנינו, אינן אלא ידיעה ולא השגה מוחלטת, להיות דלפנימיותה אין סוף.

ב) השגחה פּרטית225. לא זו בלבד שהיא על כל נברא בפרט בפרטי פּרטיות, אשר הקב"ה מוציא רוח מאוצרותיו לגלגל את הקש והתבן, שבכל זה יש כוונה מיוחדת, הנה לבד זאת הכוונה היא חיות הנברא במעלתו לבד החיות – שהוא מקיימו בלבד.

ג) מעלת ישראל226. גם איש פּשוט שבישראל נעלה הוא בעצם מהות מעלתו כמו גאון הגאונים ממש. כתיב227 בנים אתם לה' אלקיכם וכתיב228 אלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק שהי' דמות דיוקנו של הבן כדמות דיוקנו של האב229. וזהו בנים אתם לה' אלקיכם שדמות דיוקנם של הבנים – ישראל – רחמנים ביישנים גומלי חסדים230, כדמות דיוקנו כביכול של אביהם – הקב"ה – רחום וחנון ומרבה לסלוח לשבים. מה הוא ית' נצחי ותורתו ומצותיו נצחי' כן עמו ונחלתו נצחיים. והקטן שבישראל מעטיר עטרת תפארת לגדול ה' ומהולל מאד231.

ד) אהבת ישראל232. מדת אהבת ישראל לפי שיטת הבעש"ט ותורתו הוא לא רק מצד מדת הטוב והחסד, אשר כל אחד מישראל צריך לעבוד עם עצמו לגרש את המדות רעות דגאוה שקר קנאה ושנאה והדומה ולהקנות בעצמו המדות טובות דיראת שמים, אהבת התורה, חיבת המצות, ענוה, אמת ואהבת הבריות והדומה אשר כל זה נכלל בשלש מעלות הכוללות שמנו רז"ל רחמנים ביישנים וגומלי חסדים233.


-----  הערות  -----

224) ראה זח"ב פז, א. רמב"ן בהקדמה לפירושו עה"ת. יונת אלם פכ"ט.

225) ראה לעיל סימן קעט ואילך.

226) ראה לעיל סימן מ. קנה ואילך. שפ ואילך.

227) פ' ראה יד, א.

228) תולדות כה, יט.

229) פרש"י שם.

230) יבמות עט, א.

231) דברי הימים-א טז, כה.

232) ראה לעיל סימן קלב. ואילך.

233) ספר השיחות תש"ג ע' 161-160.