ספריית חב"ד ליובאוויטש

שצד

מורנו הבעל שם טוב האָט זיין תורה לעהרע געשאַפען און געגרינדעט אויף די צוויי יסודות פון ידיעת הבורא (בעגרייפען געטליכקייט – און אהבת ישראל – ליעב האָבען אידן), און די ביידע זאַכען געמאַכט צוגענגליך אויך פאַר גאַנץ איינפאַכע אידען234.


-----  הערות  -----

234) לקוטי דיבורים ח"ג ע' 770. ספר השיחות תש"א ע' 153. וראה לקוטי שיחות חכ"א ע' 213.