ספריית חב"ד ליובאוויטש

שצט

שלא יכבה נרו לעולם ועד אַז דער אור הבעש"ט איז תמיד מאיר, חסידות וועט זיין ביז משיח בלתי ספק, וואָרום עס איז דאָך דוד מלך ישראל חי וקיים241, וואָס דאָס איז גיווען דער בעש"ט און דער מגיד און דער רבי, און אזוי שטענדיק וואָס מיר זיינען דאָך פון דוד'ן וועט דאָס שטענדיק זיין ביז משיח'ן242.


-----  הערות  -----

241) ר"ה כה, א.

242) ספר השיחות תורת שלום ע' 176.