ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד

א, א: בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ.

דער בעש"ט איז מפרש דעם פּסוק: בראשית – די התחלת העבודה איז, ברא אלקים, – מגלה זיין20 דעם שם אלקים. את השמים ואת הארץ, – אין דעם שמים און ארץ21.


-----  הערות  -----

20) ברא – מלשון שמא הבריא – ניקב ויצא לחוץ – חולין מג, ב.

21) ספר השיחות תש"ה ע' 64. ספר המאמרים תש"ט ע' 81 ועיי"ש פירוש הצ"צ. וראה ספר המאמרים תש"ה ע' 74 באו"א קצת: בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, ופי' מורנו הבעש"ט נ"ע דבראשית דתחלת העבודה היא ברא אלקים היינו לגלות הכוונה דשם אלקים והוא את השמים ואת הארץ, דאפשרות התגלות הכוונה דשם אלקים הוא ע"י ההתבוננות בשמים ובארץ, את השמים הם הנבראים דצבא השמים ואת הארץ הם הנבראים דצבא הארץ, ובהם ועל ידם יודעים ומשיגים הכוונה דשם אלקים. וראה רד"ה בראשית תש"כ (תורת מנחם – התוועדויות תש"כ ח"א ע' 114).