ספריית חב"ד ליובאוויטש

ת

מאז שהתחילו לדבר דא"ח מזמן הבעש"ט ואילך נתרבו האפיקורסים דוקא243 . . ולכן בסוף הגלות הוא תגבורת קליפת אפיקורסות שהו"ע מלחמת גוג ומגוג כידוע בענין תער השכירה244, ומכחישים מציאות אלקות לגמרי, הגם שהאיר מעין גילוי דלעתיד ע"י דא"ח . . עד שיוכלו לומר בחוצפה אפילו על מציאות גילוי אלקות הנגלה ע"י תורת הבעש"ט ותלמידיו שהם דברי שקר ח"ו . . וזהו סימן שהאור חדש דלעתיד כבר נגלה למעלה245.


-----  הערות  -----

243) על האפיקורסים בימי הבעש"ט – ראה גם מאמרי אדמו"ר האמצעי קונטרסים ע' עדר: וכמ"ש במ"א בארוכה בענין האפיקורסים המפורסמים שהיו בימי הבעש"ט הקדוש ז"ל נ"ע.

244) ראה לעיל סימן קסג.

245) ד"ה איתא בפסיקתא כו' להר"ה מפּאַריטש (קונטרס פלח הרמון – מאמרים ורשימות (ירושלים, תשנ"ב) ע' לט ואילך). ושם לפנ"ז: וכידוע דבעקבות משיחא דוקא חוצפה יסגי כו', והו"ע מלחמת גוג ומגוג שהו"ע תגבורת קליפת אפיקורסות . . וכן עתה [ההמשך בפנים].