ספריית חב"ד ליובאוויטש

תא

והאלקים אשר ברא שמים וארץ, אשר שלח לנו את משיחו, מורנו הבעש"ט, אשר פדה בשלו' נפשינו הוד כ"ק אדמו"ר הגדול והזקן ותורת החסידות מרדת שחת246.

**********


-----  הערות  -----

246) אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ חי"ד ע' קמה. וממשיך שם: ואשר הוריד נשמת קודש כ"ק אאמו"ר הרה"ק להורות לעם קודש, ארחות חיים, ויקחהו אליו בהיכלו, הוא ישלח מלאכו כו'.