ספריית חב"ד ליובאוויטש

תד-א

דער בעש"ט האָט געמאַכט מאין ליש. אַמאָל האָט דער בעש"ט געהערט ווי איין איד זאָגט צום אַנדערן: דער אויבערשטער וועט געוויס העלפן. איז דער בעש"ט אַוועקגעגאַנגען צו זיין חבריא קדישא און האָט דערפון געמאַכט אַ גאַנצען געריכט און האָט דערביי געזאָגט, אַז מיט דעם וואָס אַ איש פּשוט האָט געזאָגט, השי"ת וועט געוויס העלפן האָט ער געראַטעוועט צענדליגער און הונדערטער טויזענטער פון גזירות רעות254.


-----  הערות  -----

254) ספר השיחות תש"ד ע' 4.