ספריית חב"ד ליובאוויטש

תה

גילוי הבעל שם טוב

גילוי הבעש"ט איז אַ סך גרעסער ווי גילוי אלי'255.


-----  הערות  -----

255) ספר השיחות תש"ד ע' 113 (הובא בתורת מנחם – התוועדויות תשי"ט ח"ב ע' 238 ואילך). ושם שאמר אדה"ז: עס איז אַ גמרא מפורשת . . די רז"ל זאָגען (כתובות עז, ב) מכריז אלי' קמי' פנו דרך לבר ליוואי. דער פירוש ליוואי איז מל' התחברות, די התחברות פון אלקות מיט נשמות ישראל. מורנו הבעש"ט האָט מחבר געווען אלקות מיט נשמות ישראל, וואָס דער גילוי דערפון וועט זיין בביאת המשיח און מורנו הבעש"ט האָט דאָס מגלה געווען. עס איז דאָך ידוע (ב"מ פה, ב), אַז ווען אלי' ז"ל האָט מגלה סוד געווען, מחיוהו שתין פולסי דנורא, און מורנו הבעש"ט וואָס האָט מגלה געווען דעם סוד פון משיח, איז לבד זאת וואָס מען האָט אים ניט מעניש געווען, נאָר אדרבא ער האָט מקבל געווען אַ ברכה אויף דעם, אַז זיינע גילוים זאָלען זיין עד עולמי עד ביז משיח צדקנו – נמצא אַז גילוי הבעש"ט איז גרעסער ווי גילוי אלי' ז"ל. וברשימת היומן של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ – ח"י אלול תרס"ג ("מבוא" לקונטרס ומעין ע' 57): עס זיינען געווען זמנים באַ די רביים וואָס גילוי הבעש"ט איז געווען אָנגעלייגטער ווי גילוי אליהו.