ספריית חב"ד ליובאוויטש

תו

החליף עשירות בבן

מעשה מהבעש"ט שבא אליו אדם חשוכי בנים לבקש שיתפלל לה' שיהי' לו בנים והי' האדם עשיר ואמר לו שאם ירצה שיהי' עני יהי' לו בנים וקבל על עצמו והי' לו בנים ונעשה עני, והענין שהבעש"ט ראה שחלק החסד שנקצב על נפשו שכשימשיכו לעוה"ז לא יספיק על בנים ועושר יחד אלא על אחד מהם וזאת פעל שהחליף שיהי' מחסד זה בנים ולא עושר256.


-----  הערות  -----

256) סהמ"צ להצ"צ קז, ב. וראה גם מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ה ח"ב ע' תרנ. ע' תרנב. אוה"ת ראה ע' תשכד. קונטרס ומעין מאמר יט בסופו. ד"ה והנה פרח מטה אהרן תשל"ג (ספר המאמרים מלוקט ח"ד ע' רצב. בהוצאה החדשה – ח"ג ע' רצב). גנזי נסתרות ע' ד. וראה אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע חי"ח ע' תמז: במש"כ בדרמ"צ ע"ד הבעש"ט (הובא בתוס' פרטים בקונטרס ומעין סמי"ט) דלמה לא המשיך בשנה הב' והג' – הנה כמה ענינים שאין מתחדשים בכל שנה ושנה משרשם הראשון, וכמו מספר שני האדם (ראה יבמות ספ"ד) וראה עט"ר איך שכל שנה הוא פרט הנמשך מהכלל דאלף שנה.