ספריית חב"ד ליובאוויטש

תז

התקשרות אליו

צו דעם בעש"ט איז געווען גענוג אַז מ'איז געווען אַ מקושר, ענין ההתקשרות הוא לעשות דבר פועל כפי הוראתו, כמו בענין אמירת אותיות שבתורה או השקידה באהבת ישראל257.


-----  הערות  -----

257) רשימת היומן של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ – כ' מ"ח תרנ"ו (ספר המאמרים תש"ט ע' 89).

ושם לפנ"ז: דעם עלטער זיידן האָט מען געדאַרפט פאַרשטיין, דזהו ההפרש בין שלשה אלה, הבעש"ט הה"מ ממעזריטש וכ"ק אדמו"ר הזקן [ההמשך בפנים. וממשיך שם:] צו דעם מגיד – האָט מען געדאַרפט לערנען ולא הספיק ענין ההתקשרות בלבד. כ"א היו צריכים להיות אצלו לראותו ולהתלמד מאתו ההנהגה, ואצל כ"ק אאזמו"ר הזקן לא הספיק ענין ההתקשרות וגם לא ענין הראי' וההתלמדות מדרכיו, מי האָט אים געדאַרפט פאַרשטיין, און די וואָס האָבן אים פאַרשטאַנען זיינען געווען גאָר אַנדערע פון די אַנדערע חסידים, ניט נאָר פון די מקושרים, נאָר אויך אַפילו פון די גרויסע בעלי השכלה.