ספריית חב"ד ליובאוויטש

מא

נצבים כט, ט: אתם נצבים היום.

אדמו"ר הזקן סיפּר: בהיותי במעזריטש שמעתי ממורי ורבי הה"מ בשם מורו ורבו הבעש"ט נ"ע:

"החדש השביעי שהוא החדש הראשון לחדשי השנה120, הקב"ה בעצמו מברכו בשבת מברכים שהוא השבת האחרון דחדש אלול, ובכח זה ישראל מברכים את החדשים121 י"א פעמים בשנה, כתיב אתם נצבים היום, דהיום קאי על ר"ה122 שהוא יום הדין, וכמ"ש123 ויהי היום וגו' ותרגם והוה יום דינא רבא, ואתם נצבים קיימים ועומדים124, והיינו שזוכים בדין, ובשבת שלפני ר"ה שהוא השבת האחרון דחדש אלול קורין אז פּרשת אתם נצבים125, דזהו ברכתו של הקב"ה, בשבת מברכים חדש השביעי שהוא המושבע126 והמשביע127 ברוב טוב לכל ישראל על כל השנה"128.


-----  הערות  -----

120) לשון הכתוב (שמות יב, ב). אבל הפירוש משתנה, כי כאן ההדגשה בתיבת השנה, כמובן. ובכ"מ מצינו לשון אחר בכוונות מתחלפות – ראה תוד"ה אדם (חולין סח, א. וצע"ק בתוד"ה אלימא קדושין מח, א) ובמקומות שהובאו ביד מלאכי כלל שעד. שדי חמד כללים ל', צח.

121) ענין זה אשר הכח לברכת החדש ע"י ישראל הוא בא מברכת החדש של הקב"ה מרומז (ככל הענינים דפנימיות התורה) גם בנגלה והוא מפסיקתא דר"כ פ"ה: "עד שלא יצאו ישראל ממצרים, הי' הקב"ה יושב ומחשב חשבונות . . . ומחדש את החדשים כיון שיצאו ישראל ממצרים מסרן להם . . . מכאן ואילך הרי הם מסורים לכם". דלשון "מסרן" "מסורים" משמע שמוסר להם את הכח של קידוש החדשים, שהי' הקב"ה מקדשם, וראה במג"א (שו"ע או"ח סתי"ז, סק"א) שברכת החדש דעכשיו שייכת לקידוש החדש דב"ד.

122) ראה פענח רזא ס"פ נצבים. לקו"ת ר"פ נצבים.

123) איוב ב, א.

124) ראה תנחומא ר"פ נצבים.

125) תוד"ה קללות שבת"כ מגילה לא, ב. שו"ע או"ח סתכ"ח, ס"ד. לקו"ת ר"פ נצבים.

126) בויק"ר שבהערה הבאה: "משובע" – "ולפענ"ד גם ב"היום יום" וכש"ט כצ"ל" – הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע בלקוטי שיחות ח"כ ע' 555.

127) ראה ויק"ר פכ"ט, ח. קיצורים והערות לתניא ע' נח.

128) קובץ מכתבים בסו"ס תהלים אהל יוסף יצחק ע' 193. אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ג ס"ע תל ואילך. "היום יום" כה אלול. ספר השיחות קייץ ה'ש"ת ע' 175. – ראה בביאור תורה זו – לקוטי שיחות ח"ד ע' 1139 ואילך. ח"ט ע' 184 ואילך. חכ"ט ע' 173 ואילך. ועוד.