ספריית חב"ד ליובאוויטש

תיג

עבודה זרה

ציוה הבעש"ט לעשות שלשול למהרהר בע"ז כו'267 וכידוע268.


-----  הערות  -----

267) ראה ספר גנזי נסתרות ע' נח.

268) מאמרי אדמו"ר האמצעי דרושי חתונה ח"א ע' קמג. ושם לפנ"ז: מבואר במ"א בשרש אלקים אחרים שנמשך מבחי' פסולת הנופל מלמעלה שנקרא צואה והוא מבחי' נקב אחוריים כו', וז"ש צא תאמר לו וכן כל שולחנות מלאו כו' (וע"כ [ההמשך בפנים. וממשיך שם:] וכמ"ש במ"א בענין ע"ז דפעור.