ספריית חב"ד ליובאוויטש

תטו

רדפו השטן

וכזה הי' המעשה בימי הבעש"ט ז"ל שרדפו הב"ד שלמעלה לשטן המקטרג לחוב ולא רצו לשמוע ממנו הקטרוגים270.


-----  הערות  -----

270) מאמרי אדמו"ר האמצעי דברים ח"ב ס"ע תרמט ואילך. אוה"ת תצא ע' תתקפה. נתבאר בשיחת ש"פ נצו"י תשכ"ז. וראה שיחת ש"פ תבוא, ח"י אלול תשל"ג (לקוטי שיחות חי"ד ע' 263).

וראה מאמרי אדמו"ר האמצעי קונטרסים ע' שמז: וכמעשה שסיפר הבעש"ט ז"ל שפ"א רבו הקטרוגי' רעי' מן השטן עד להשחית כו' ולא הי' מועיל לפוטרו בשום הטענה וזכו' לישראל וצוה ראש ב"ד העליון לגעור בו ולדוחפו חוץ כו'.