ספריית חב"ד ליובאוויטש

תיז

תהלים

דער בעש"ט – האָט ווייטער געזאָגט הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק מוהר"ש – האָט זיך ניט פאַרלייגט אויף משניות בע"פּ און האָט זיך מסתפּק געווען, אַז מען זאָל זאָגן תהלים בע"פּ273.

**********


-----  הערות  -----

273) ספר השיחות תש"ד ע' 149. ומוסיף שם: הרב המגיד ממעזריטש האָט אויך געהייסן אויסלערנען בע"פּ די שירת האזינו און הוד כ"ק רבינו הזקן האָט זיך פאַרלייגט אויף אויסלערנען משניות בע"פּ ביי זיינע בני משפּחתו.