ספריית חב"ד ליובאוויטש

מג

וזהו בחי' אחוריים כמאן דשדי לשונאו132 שאינו רוצה ליתן לו ברצון הטוב בפנים מאירות פנים בפנים, ושדי בתר כתפוי בהסתרת פנים, כמ"ש ואנכי הסתר אסתיר פני מהם, וכמ"ש בספר בן פורת יוסף133 בשם הבעש"ט ז"ל שנותן להם בהסתר פנים134.


-----  הערות  -----

132) ראה תניא פכ"ב.

133) קיא, א.

134) בונה ירושלים ע' קמ. מאמרי אדה"ז ענינים ע' רנז. ושם:

אבל צד הקדושה ומדו"מ של צד הקדושה מקבלים חיותם מהקב"ה בבחי' פּנים בפנים ע"י השתלשלות העולמות, וזהו ישא ה' פּניו אליך, יאר ה' פּניו אליך, והם לאחדים ממש עם הש"י, ואף שהס"א מקבלת ג"כ חיותה מהש"י, אך אעפ"כ הם מבחי' אחוריים שאינו פּנים בפנים ואינו כ"כ לאחדים, וכמו כן אה"ע נשמתם וחיותם הם מג' קליפות הטמאות המקבלים חיותם ג"כ מאחוריים ומשמרים ותמצית, ולכן כל עניני עה"ז קשים ורעים והרשעים גוברים בו, אבל ישראל נשמתם הם חלק אלוה ממעל וחיותם מאור א"ס ב"ה פּנים בפנים.