ספריית חב"ד ליובאוויטש

תלב

ה"חסר" בשבעת התורות

א. בהרשימה דשבעת התורות שאמר מורנו הבעש"ט בח"י אלול תרנ"ב בגן עדן, נרשם בב' מקומות (בסיום תורה הג' ובסיום תורה הז') תיבת "חסר".

וצ"ע אם ה"חסר" אינו אלא בהרשימה, רשימת השומעים (בלתי מוגה), שלא זכרו את המשך דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר כשחזר על שבעת התורות269, או שה"חסר" הוא בהתגלות שבעת התורות ע"י כ"ק אדנ"ע וכ"ק מו"ח אדמו"ר.

ובכל אופן, כיון שבפועל נדפסה הרשימה עם תיבת "חסר", וידועה תורת הבעש"ט270 שכל דבר הוא בהשגחה פרטית ויש בו לימוד והוראה בעבודת ה', ובפרט בעניני תורה, ותורות שנאמרו בגן עדן כו' – בודאי שגם מתיבת "חסר" יש לימוד והוראה בעבודת ה'.

ב. ובהקדם ענין דוגמתו בספר התניא – שבסוף שער היחוד והאמונה נרשמה תיבת "חסר", וכך נדפס בדפוסים הראשונים של ספר התניא271. וכמ"ש תלמידו הגדול של רבינו הזקן, הרה"ג והרה"ח כו' מהור"ר אהרן הלוי מסטאראשעלי, בהקדמתו לספר שער היחוד והאמונה שלו: "שער היחוד והאמונה . . לא הספיק הזמן בידו להשלימו כפי כוונתו ורצונו הקדוש" (שזהו התוכן ד"חסר").

ואעפ"כ, בכל דפוסי התניא שלאח"ז הושמטה תיבת "חסר" – בודאי בידיעת והסכמת או הוראת רבותינו נשיאינו.

ויש לומר הביאור בזה – שע"י הגילוי רב בתורת חסידות חב"ד שגילו רבותינו נשיאינו לאחרי כתיבת והדפסת ספר התניא (כולל גם בביאור הענינים שבשער היחוד והאמונה) – נשלם ה"חסר", ולכן הושמטה תיבת "חסר" מהדפוסים שלאח"ז.

ויש להביא ראי' ודוגמא לדבר בנגלה דתורה – "א"ר יהושע שמעתי כו' ואין לי לפרש (ע"ד "חסר"), א"ר עקיבא אני אפרש"272 (ע"ד השלמת ה"חסר").

ג. ועפ"ז יש לבאר גם בנדו"ד:

בכתיבת תיבת "חסר" מרומזת הכוונה לעורר ("אַרויסרופן") את יגיעת הלומד – מלמטה למעלה – כדי להוסיף ולהשלים את ה"חסר".

וע"ד מ"ש273 "תן לחכם ויחכם עוד"274 – שנוסף על הענינים שנותנים לחכם, ובעין יפה ("כל הנותן בעין יפה הוא נותן"275), משאירים ענינים נוספים שיצטרך להתייגע עליהם בכח עצמו כדי להחכים בהם.

ולהעיר, שמצינו דוגמתו בסדר כללות הבריאה ע"י הקב"ה – שלאחרי שלימות הבריאה באופן ד"טוב מאד"276, כתיב277 "אשר ברא אלקים לעשות", שפירושו "לתקן"278, היינו, שהקב"ה משאיר חסרון כדי שיתוקן ע"י עבודת האדם.

ועד"ז בנדו"ד, שאף שמגלים התורות, מ"מ, משאירים ענינים מסויימים באופן ד"חסר", כדי שתהי' היגיעה בכח עצמו באופן ד"ויחכם עוד".

[ויומתק יותר ע"פ המבואר במק"א279 שבהתגלות שבעת התורות דהבעש"ט ע"י נשיאי חב"ד מודגש החיבור דמלמעלה למטה (תורת החסידות הכללית) ומלמטה למעלה (תורת חסידות חב"ד) – שבהתגלות התורות מלמעלה למטה באופן ד"חסר" מודגש הצורך בעבודה בכח עצמו מלמטה למעלה].

ואף שמי הוא זה ואיזהו אשר ערב לבו לגשת כו' להשלים את ה"חסר" שבשבעת התורות שאמר מורנו הבעש"ט בגן עדן – הרי, לאחרי הגילוי רב בתורת חסידות חב"ד שגילו רבותינו נשיאינו עד היום הזה, ישנה האפשרות לה"יחכם עוד" גם בנוגע לה"חסר" שבשבעת התורות280.

**********


-----  הערות  -----

269) וברשימה אחרת נוסחא אחרת מתורה הז' (נדפסה לעיל ע' רפ הערה 17) – לא נרשם חסר (המו"ל).

270) ראה לעיל סימן קעט ואילך. וש"נ.

271) בהוצאות: תקנ"ז. תקס"ה. תקס"ו. תק"פ. תקפ"ו.

272) פסחים צו, ב – במשנה.

273) משלי ט, ט.

274) ראה גם אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ב ע' שסד ואילך – בביאור השייכות דתורת אדה"ז ותורת הבעש"ט (ראה לעיל סימן תכ).

275) ראה ב"ב נג, רע"א. וש"נ.

276) בראשית א, לא.

277) שם ב, ג.

278) ראה ב"ר פי"א, ו ובפרש"י.

279) לעיל אות א'.

280) משיחת ש"פ תבוא ח"י אלול תשמ"ז.