ספריית חב"ד ליובאוויטש

מד

שמואל-א א, ב: ויהי לפנינה ילדים ולחנה אין ילדים.

ידוע פי' הבעש"ט ז"ל ותהי לפנינה ילדים ולחנה כו', הובא בסר"ז135 ד"ח136, כי פנינה רומז לסט"א, כמאמר חז"ל137 שטן ופנינה כו' לש"ש נתכוונו, וחנה רומז לשכינה, ומתרעם הכתוב על העדר הצדיקים כו' וילדים דסט"א רבים138.


-----  הערות  -----

135) = בספר ר' זאב [וואלף] מזיטאמיר. – אור המאיר פ' לך לך. וראה שם פ' האזינו.

136) באור המאיר דפוס ווארשא (תרמ"ג) הוא בפ' לך לך דף ז, א. וראה שם פ' האזינו דף לה, א.

137) בבא בתרא טז, א.

138) אור התורה משפטים ע' א'רסה. עקב ע' תקיא. וראה אור התורה משפטים ע' א'רנח.